Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Departman za računarstvo i automatiku
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Srbija

Univerzitet u Segedinu

Departman za tehničku informatiku
Tisza Lajos Krt. 103
H-6725 Szeged
Hungary