REVLAB projekat realizovan između Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Departmana za tehničku informatiku Univerziteta u Segedinu pokreće prekograničnu saradnju u oblasti obnovljivih izvora energije. Kao rezultat projekta biće podignuta virtuelna laboratorija za obnovljive izvore energije koja će biti skalabilna i dostupna u bilo kom trenutku iz bilo koje tačke u svetu.

Pozitivan uticaj projekta na lokalnu naučnu zajednicu je dvojak. Sa jedne strane, razvoj laboratorije je značajan poduhvat koji će ojačati razvojni i inovativni kapacitet institucija učesnika. Sa druge strane, realizovana laboratorija će povećati kapacitete za istraživanja i transfer znanja.

REVLAB projekat će kreirati dinamičnu zajednicu koja će koristiti infrastrukturu laboratorije za razmenu znanja i iskustava, rešavanje složenih tehničkih problema i podizanje svesti o održivosti i problemima obnovljivih izvora energije.

Intenziviranjem prekograničnog dijaloga između naučnih institucija, organa vlasti i donosilaca odluka REVLAB projekat će imati značajan i trajan uticaj na kreiranje politike vezane za obnovljive izvore energije kao i na razvojni kapacitet univerziteta i industrije u regionu.

Ključni cilj REVLAB projekta je razvoj infrastrukturnih kapaciteta za istraživanje i prenos znanja u oblasti obnovljive energije. REVLAB je jedinstvena laboratorija zasnovana na vrhunskom hardveru i softveru koji će po prvi put omogućiti pristup laboratoriji sa udaljenih lokacija, tešnju i efikasniju saradnju, bezbedno izvođenje eksperimenata i razvoj rešenja koja najbolje odgovaraju potrebama regiona.

Specifični ciljevi projekta su sledeći:

  • zajednički razvoj laboratorije bazirane na hardverskom simulatoru u realnom vremenu i softverskih tehnologija;
  • razvoj web portala i komunikacione i serverske infrastrukture koja omogućava udaljeni pristup laboratoriji i izvođenje eksperimenata;
  • razvoj aplikacija za unapređenje energetske efikasnosti u oblasti obnovljivih izvora energije, kao što su energija vetra i Sunca;
  • dostupnost najnovijih rezultata u oblasti obnovljive energije putem Interneta uspostavljanjem virtuelne laboratorije kao novog metoda za transfer znanja između naučnih i privrednih institucija čime se direktno povećava inovativni kapacitet privrede u ovoj oblasti.